Γραμματέας Διοίκησης in Athens at clients' organisations

Date Posted: 8/10/2020

Job Snapshot

Job Description

Η PwC διαχειρίζεται για λογαριασμό πελάτη της, οργανισμό στο χώρο των Περιβαλλοντικών Έργων, τη θέση της Γραμματέως Διοίκησης με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση του γραφείου του Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Συλλογή και διατήρηση των αρχείων των πρακτικών και των παρουσιάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Τήρηση Πρωτοκόλλου εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων
 • Τήρηση μικρού ταμείου
 • Σύνταξη επιστολών, κειμένων και αναφορών
 • Οργάνωση και διαχείριση επαγγελματικών ταξιδιών
 • Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας της Υποδοχής
 • Υποστήριξη στην οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων

Job Requirements

 • Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών / δίπλωμα / πιστοποίηση Γραμματειακής Υποστήριξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση ERP συστημάτων
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Ικανότητες επικοινωνίας
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια