Οικονομικός Διευθυντής in Naxos at clients' organisations

Date Posted: 1/11/2021

Job Snapshot

Job Description

 • Καθορίζει, διευθύνει και επιβλέπει όλες τις εργασίες των λειτουργιών της Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Εποπτεύει την κατάρτιση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και των χρηματοοικονομικών στόχων της εταιρείας
 • Συντάσσει οικονομικές εκθέσεις και αναφορές και δημιουργεί παρουσιάσεις για τη Διοίκηση
 • Εκπονεί οικονομικά επιχειρηματικά πλάνα και λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης του οργανισμού και την πρόληψη κινδύνων
 • Επιβλέπει τη διαχείριση των ταμειακών ροών
 • Είναι υπεύθυνος για της μηνιαίες οικονομικές προβλέψεις
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία της κοστολόγησης
 • Ελέγχει τη λειτουργία και τη φορολογική συμμόρφωση του οργανισμού με τη νομοθεσία
 • Παρακολουθεί τις καθημερινές εργασίες του συνόλου του οργανισμού
 • Δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη

Job Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ στις Οικονομικές Επιστήμες ή σε σχετικό τομέα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επαγγελματική εμπειρία 10-15 ετών σε θέση ευθύνης με αντίστοιχα καθήκοντα
 • Επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των Ταχέως Κινούμενων Αγαθών και του τροφίμου
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε θέση Οικονομικού Διευθυντή
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Γνώση ERP συστημάτων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Νάξο
 • Ηγετική ικανότητα & ικανότητες διαχείρισης ομάδας
 • Αποφασιστικότητα & ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα